DbParam

A variant db parameter type.

alias DbParam = Variant

Meta