diamond.http.method

Copyright © DiamondMVC 2018

Members

Manifest constants

HttpDelete
enum HttpDelete;

Alias to be able to type "HttpDelete" instead of "HttpMethod.DELETE"

HttpGet
enum HttpGet;

Alias to be able to type "HttpGet" instead of "HttpMethod.GET"

HttpPost
enum HttpPost;

Alias to be able to type "HttpPost" instead of "HttpMethod.POST"

HttpPut
enum HttpPut;

Alias to be able to type "HttpPut" instead of "HttpMethod.PUT"

Meta

Authors

Jacob Jensen (bausshf)