diamond.tasks.core

Copyright © DiamondMVC 2018

Members

Functions

executeTask
void executeTask(void delegate(ARGS) @safe task, auto ref ARGS args)

Executes an asynchronous task. This is a wrapper around vibe.core.core.runTask.

executeTask
void executeTask(void delegate(ARGS) @system task, auto ref ARGS args)

Executes an asynchronous task. This is a wrapper around vibe.core.core.runTask.

executeTask
void executeTask(CALLABLE task, auto ref ARGS args)

Executes an asynchronous task. This is a wrapper around vibe.core.core.runTask.

Meta

Authors

Jacob Jensen (bausshf)